asystent

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

OPIS – Warunki konkursu:
• ukończone studia wyższe w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka,
• stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
• biegła znajomość języka polskiego (język wykładowy) oraz znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej i organizacyjnej,
• znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach żywności pochodzenia zwierzęcego (w tym HPLC i GC)’
• dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny z zakresu przetwórstwa mleka,
• umiejętność pracy w zespole badawczym,
• dobry stan zdrowia i dyspozycyjność
• mile widziane staże (przemysłowy, naukowy, krajowy, zagraniczny), udział w konferencjach naukowych krajowych i/lub zagranicznych.

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:
• posiada kwalifikacje określone w Ustawie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych,
• nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
• korzysta w pełni z praw publicznych.
Wykaz wymaganych dokumentów
• podanie do JM Rektora UR w Krakowie
• życiorys
• odpis dyplomu ukończenia studiów
• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej
• kwestionariusz osobowy
• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
• zaświadczenie o niekaralności
• informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry
prof. dr hab. inż. Jacka Domagały tel:12/662-48-03 (jacek.domagala@urk.edu.pl)