asystent

Wydział Lekarski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku biotechnologia,
– doświadczenie pracy w laboratorium z materiałem biologicznym, w zakresie zagadnień: izolacji DNA, mikroskopii świetlnej, hodowli komórkowej – w tym badania z wykorzystaniem linii komórkowych i materiału zwierzęcego, analizy cytotoksyczności przy użyciu testu MTT, monitorowania leczenia przeciwpłytkowego przy użyciu analizatora Multiplate, T-TAS, VerifyNow oraz tromboelastografii,
– umiejętność pracy w zespole, w tym umiejętność budowania porozumienia w przypadku konfliktu,
– wysoki stopień samodzielności w realizacji zadań badawczych, po wyszukaniu i przeanalizowaniu literatury naukowej potrafi przygotować i przeprowadzić badanie,
– udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
– posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego,
– posiadają biegłą znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych (Microsoft Office),