asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiadają stopień naukowy doktora nauk medycznych,
– posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy naukowo- dydaktycznej z zakresu: fizjoterapii klinicznej w dysfunkcji narządu ruchu, fizjoterapii klinicznej w neurologii, pediatrii, refleksoterapii, pielęgnacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rehabilitacji pacjentów z chorobami onkologicznymi,
– posiadają doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
– posiadają dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki,
– posiadają specjalizację zgodną z profilem jednostki,
– posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza,
– posiadają ukończone kursy i szkolenia m.in. z zakresu: akupunktury, badania usg narządu ruchu, badań elektrofizjologicznych: EMG, ENG,
– posiadają znajomość języka polskiego i angielskiego,