asystent

Instytut Instrumentalistyki
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
– spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
-posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka,
– zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej i. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,
– posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
– wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i pedagogicznej.