asystent

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ASYSTENTA w pełnym wymiarze czasu pracy
w I Katedrze i Klinice Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u pani Agnieszki Sieradzkiej – pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 10 grudnia 2015 roku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365 ze zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:
• Posiadania tytułu zawodowego lekarza.
• Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
• Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
• Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
• Czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
• Aktualnej, pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.