asystent

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– tytuł magistra filologii klasycznej
– otwarty przewód doktorski i rozprawa doktorska na zaawansowanym etapie
– obszar badań naukowych wpisujący się w jeden z następujących obszarów:
o literatura starożytnej Grecji i/ lub Rzymu
o literatura wczesnochrześcijańska
o retoryka starożytna
o recepcja kultury starożytnej Grecji i/lub Rzymu

– udokumentowany dorobek naukowy
o publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach, w tym szczególnie w renomowanych wydawnictwach i czasopismach o międzynarodowym zasięgu; należy dołączyć kopie trzech wybranych publikacji
o czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
o kierowanie projektami grantowymi/realizacja grantów naukowych/składanie wniosków grantowych
o doświadczenie w naukowej współpracy międzynarodowej (np. staże badawcze, stypendia etc.)

– doświadczenie dydaktyczne
o prowadzenie zajęć z zakresu języka łacińskiego/starogreckiego i/lub kultury starożytnej Grecji i Rzymu

– możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych zarówno w języku polskim, jak i w angielskim
– biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie; rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona w całości lub w części w języku angielskim)

– doświadczenie w popularyzacji kultury starożytnej Grecji i Rzymu

Stanowisko oferowane w Katedrze Filologii Klasycznej, Instytut Literaturoznawstwa UMK