asystent

Instytut Sztuki Mediów
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Warunki przystąpienia do konkursu:
1) tytuł magistra nauk humanistycznych,
2) doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenie zajęć dotyczących sztuki współczesnej,
3) czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach
i sympozjach oraz w publikacjach naukowych,
4) umiejętność prowadzenia prac organizacyjnych w dziedzinie wydarzeń kulturalnych
i projektów badawczych,
5) doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków na projekty badawcze,
6) czynna znajomość języka obcego (angielskiego lub innego języka konferencyjnego).

Dodatkowym atutem będzie:
1) udział w grantach lub projektach/ stypendiach naukowych,
2) zadeklarowany tytuł pracy doktorskiej.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:
1) realizacja zadań związanych z kształceniem studentów,
2) aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry, udział w projektach naukowo-badawczych,
3) rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz
w czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
4) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.