asystent

Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji Maszyn
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
o g ł a s z a
KONKURS
na objęcie z dniem 18.03.2020r.
stanowiska asystenta badawczo -dydaktycznego
w Instytucie Konstrukcji Maszyn
na Wydziale Mechanicznym
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukowo-dydaktyczną, spełniają
określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce art.116 i 119,
ponadto spełniają warunki §57, pkt.4 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
z 29 maja 2019r. oraz które:
1. posiadają co najmniej stopień magistra inżyniera lub równorzędny,
2. uzyskały znaczące osiągnięcia w czasie studiów lub posiadają doświadczenie w realizacji
prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego,
3. posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego,
4. posiadają umiejętności posługiwania się programami MES,
5. posiadają otwarty przewód doktorski (pożądane),
6. odbyły szkolenie pedagogiczne lub uzupełnią je w pierwszym roku zatrudnienia,
7. Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej,
2. Życiorys,
3. Kopie dokumentów, certyfikatów, zaświadczeń, umożliwiających potwierdzenie
prawdziwości informacji przekazywanych przez kandydatów,
4. Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy;
(http://mech.pk.edu.pl/2020/01/15/formularze/)
5. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113
Ustawy) (http://mech.pk.edu.pl/2020/01/15/formularze/)
6. Kwestionariusz osobowy,
7. Oświadczenie o zaliczeniu do dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna.
W/w dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn Wydziału
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, 31 – 864 Kraków, Al. Jana Pawła II 37, budynek A, pok.
nr A317, w godzinach od 09:00 do 13:00 w terminie do 29.02.2020r.:
Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 06.03.2020r.
W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
*
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz
prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego
kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Maszyn
na Wydziale Mechanicznym przy al. Jana Pawła II 37, w budynku A pok. A317 w dniach od 08 do 09
marca 2020r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu
zniszczeniu.