Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany na studiach stacjonarnych na kierunku elektrotechnika, informatyka lub pokrewne;
 • ukończenie studiów z oceną co najmniej dobrą (4,0);
 • średnia ze studiów co najmniej dobra (4,0);
 • gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • dodatkowych autem będzie znajomość zagadnień związanych z systemami monitoringu i zarządzania w elektroenergetyce;
 • biegła znajomość języka polskiego (potwierdzona certyfikatem w przypadku obcokrajowców) oraz dobra języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu)
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu)
 • odpisy dyplomów i suplementów,
 • list motywacyjny
 • wykaz publikacji naukowych i osiągnięć zawodowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dodatkowe,
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu),
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu).

Załączniki