Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Nasze wymagania

 • 1. Dyplom magistra wychowania fizycznego.
 • 2. Dyplom trenera (licencja B) w koszykówce.
 • 3. Deklaracja znajomości języka angielskiego.
 • 4. Mile widziane doświadczenie w działalności organizacyjnej w kulturze fizycznej.
 • 5. Mile widziane dodatkowe uprawnienia instruktorskie w innych dyscyplinach sportu.
 • 6. Mile widziane posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w pracy dydaktycznej i naukowej.
 • 7. Mile widziane doświadczenie w działalności publikacyjnej, bądź naukowej.
 • 8. Deklaracja pracy w AWF w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • - prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach: Wychowanie Fizyczne; Sport na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka koszykówki (I stopień), Koszykówka (II stopień);
 • - znajomość języka angielskiego;
 • - udział w pracach organizacyjnych i administracyjnych Zakładu i Wydziału;
 • - udział w badaniach naukowych realizowanych w Uczelni
 • - przygotowanie własnych projektów naukowych;
 • - publikowanie prac naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF w Warszawie.
 • 2. CV kandydata oraz życiorys zawodowy z uwzględnieniem wszelkiej działalności zawodowej, bądź naukowej.
 • 3. Potwierdzenie wymaganych konkursem kwalifikacji (w tym obowiązkowo odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych) oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach przydatnych w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • 4. Deklaracja wskazująca Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
 • 5. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych kandydatów do podjęcia pracy w AWF Warszawa, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do procesu rekrutacyjnego w celu zatrudnienia jest dołączenie do składanej dokumentacji podpisanego Formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. https://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki