Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny i Stomatologii
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

wymagane kwalifikacje:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) tj.:
Art.113:
1) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,
2) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8,
3) spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3.
oraz spełniają następujące wymagania kwalifikacyjne:
1)

Nasze wymagania

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 2) posiadają dorobek naukowy: a) dorobek naukowy za ostatnie 2 lata kalendarzowe zostanie oceniony na co najmniej 5,0 pkt Impact Factor (IF) lub 140 pkt MEiN lub b) całościowy dorobek naukowy zostanie oceniony na co najmniej 7,0 pkt IF lub 200 pkt MEiN, 3) posiadają znajomość języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym (weryfikowaną na podstawie oświadczenia), 4) posiadają udokumentowane zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów (zalecane), 5) uzyskały pozytywną opinię dziekana i kierownika jednostki, w której ubiegają się o zatrudnienie, o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.

Zakres obowiązków

  • Zgodnie z Art.115 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce uszczegółowiony w Zarządzeniu Nr 42/2020 Rektora PUM

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • zgłoszenie kandydatury do konkursu - wniosek, 2) CV ze szczególnym uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) druk oświadczeń, 5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie / dyplom nadania stopnia doktora), 6) prawo wykonywania zawodu – w przypadku lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, 7) kopie świadectw pracy, 8) zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 9) oświadczenie o znajomości języka angielskiego lub innego języka nowożytnego nie będącego kandydata językiem ojczystym, 10) opinia dziekana i kierownika jednostki, 11) zaświadczenie o dorobku naukowym z Biblioteki Głównej PUM, 12) dokumenty potwierdzające zaangażowanie w pracę kół naukowych w czasie studiów (zalecane).

Załączniki