Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Historii Prawa.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra prawa, administracji lub historii;
 • aktywność organizacyjna (m.in. w kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach naukowych);
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach krajowych lub międzynarodowych;
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;
 • biegła znajomość języka polskiego, a także udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będą zaawansowane udokumentowane przygotowania nad pracą doktorską bądź obroniona praca doktorska z istotnymi elementami historyczno-prawnymi i dorobek naukowy w postaci artykułów w czasopismach naukowych z zakresu prawa, historii i administracji,

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym (m.in. przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów, przeprowadzanie konsultacji),
 • prowadzenie działalności naukowej obejmującej badania naukowe, prace rozwojowe, pozyskiwanie lub realizacja grantów badawczych, itp.,
 • prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Wydziału, Uczelni związanej z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr ),
 • kserokopia dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
 • dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce,
 • zgoda na przetwarzanie przez UG danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, wzory oświadczeń są dostępne na stronie: https://prawo.ug.edu.pl/wydzial/oferty_pracy_3 ;

Załączniki