Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk o Żywności
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).
Kandydat powinien ponadto wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność, pracowitość i systematyczność, gotowość do ciągłego rozwoju zawodowego, umiejętność współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych, życzliwość i lojalność wobec współpracowników oraz studentów.
Poszukiwany jest kandydat (-tka), który:
· posiada tytuł magistra inżyniera w zakresie technologii żywności i żywienia lub nauk chemicznych
· posiada udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie żywności
· posiada doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami m.in. z zakresu technologii żywności

Nasze wymagania

 • Kandydat posiada tytuł magistra inżyniera w zakresie technologii żywności i żywienia lub nauk chemicznych i w stopniu zaawansowanym realizuje pracę doktorską z zakresu technologii żywności;
 • Kandydat posiada udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie żywności, oznaczania jakościowego i ilościowego jej składników różnymi metodami analitycznymi,
 • Kandydat był(-a) uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz posiada doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych;
 • Kandydat jest autorem co najmniej 3 publikacji naukowych w języku angielskim w czasopismach z listy JCR z udokumentowanym większościowym udziałem w przygotowaniu badań i tekstu publikacji; a całkowity dorobek naukowy posiada współczynnik wpływu IF wynoszący nie mniej niż 8;
 • Kandydat wykazuje wzmożoną aktywność publikacyjną w okresie ostatniego roku;
 • Kandydat wykazuje znajomość standardowych technik analizy żywności; ze szczególnym uwzględnieniem składników produktów roślinnych
 • Kandydat posiada znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do swobodnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, prezentowania na konferencjach i spotkaniach z osobami obcojęzycznymi, a także samodzielnego pisania publikacji naukowych;
 • Kandydat posiada umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w badaniach żywności oraz sprawnie posługuje się komputerowymi programami użytkowymi m.in. MS TEAMs, Word, Excel, Power Point;

Mile widziane

 • Kandydat posiada doświadczenie dotyczące składania wniosków o finansowanie projektów naukowych (w szczególności NCN; NCBiR)
 • Kandydat posiada umiejętność pracy w zespole, osiągania kompromisów i dobrego kontaktu ze współpracownikami, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów badawczych, dobry kontakt ze studentami
 • Kierowanie projektami naukowymi oraz staże naukowe lub technologiczne

Zakres obowiązków

 • Prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami m.in. z zakresu technologii żywności
 • Samodzielne pisanie publikacji naukowych
 • Prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji
 • Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Kadr i Płac.
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki