Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Ekonomii i Finansów
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Liczba etatów: 2

SŁOWA KLUCZOWE: ekonometria, statystyka, matematyka, metody ilościowe, prognozowanie, wielowymiarowa analiza danych, inżynieria finansowa, badania operacyjne, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, biometria

OPIS:
Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) i w Statucie Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Nasze wymagania

 • Kandydat/ka posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • wykazał/a zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania,
 • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • posługuje się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Mile widziane

 • ukończenie studiów w zakresie statystyki i ekonometrii,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu statystki, ekonometrii, matematyki, informatyki,
 • doświadczenie w zakresie organizowania konferencji i seminariów naukowych,
 • doświadczenie w składaniu projektów badawczych w konkursach do instytucji finansujących badania,
 • doświadczenie w zakresie realizacji grantu krajowego lub międzynarodowego
 • odbycie naukowego stażu za granicą.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych przez Katedrę
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Instytutu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW
 • CV
 • odpis dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata/kandydatkę wymagań zawartych w treści ogłoszenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW (druk oświadczenia: „RODO – obowiązek informacyjny dla kandydata”)*
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy*
 • *druki oświadczeń można pobrać na stronie IEiF: https://www.ieif.sggw.pl/instytut/strategia/wzory-dokumentow/ - Konkursy)
 • W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Biuro Kadr i Płac).

Załączniki