Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika lub mechatronika;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami;
 • znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych;
 • znajomość elektroniki, metrologii, technologii mikrosystemów;
 • predyspozycje do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych;
 • chęć rozwijania się w zakresie mikroczujników i mikrosystemów (w tym mikrosystemów do pomiarów wilgotności gazów), technologii wytwarzania mikrosystemów (w tym technologii druku strumieniowego), w zakresie sieci czujnikowych (przewodowych i bezprzewodowych IoT), oraz umiejętności projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych i pomiarowych;
 • gotowość do uczestnictwa w międzynarodowych/krajowych projektach badawczych z zakresu wyżej wymienionych obszarów;
 • mile widziana umiejętność pracy w laboratorium clean-room oraz zdolności manualne pozwalające na prowadzenia prac warsztatowych (montaż elementów elektronicznych, obsługa urządzeń technologicznych – drukarki strumieniowej, drukarki 3D, wycinarki laserowej, frezarki numerycznej, instalacji ze sprężonymi gazami itp.);

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.