Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Biologii- Katedra Nanobiotechnologii
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Miejsce: Watszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Nanobiotechnologii na podstawie umowy o pracę – 1 etat.
Informacje o konkursie:
Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny
Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina: nauki biologiczne
Data ogłoszenia: 15.11.2023
Termin składania ofert: 16.12.2023-29.12.2023
LINK DO STRONY:
https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/pracownicy-naukowi/

Ogłoszenia


https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

SŁOWA KLUCZOWE: nanobiotechnologia, inżynieria tkankowa, hodowle in vitro, biomateriały
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Nanobiotechnologii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę od 01.02.2023 r.

Nasze wymagania

 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać tytuł magistra biologii, biotechnologii, bioinżynierii lub pokrewny.
 • Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 3 publikacje.
 • Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe np. złożony projekt w Konkursie NCN lub w innych podobnych instytucjach.
 • Kandydat/tka powinien posiadać udokumentowaną dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych.
 • Dodatkowo- Kandydat/tka powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • Dodatkowo-Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams,
 • Dodatkowo- Kandydat/tka powinien posiadać wiedzę z zakresu hodowli komórek, badań cytotoksyczności

Mile widziane

 • Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów-/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w pracy z komórkami – linie pierwotne i ustalone, analizy molekularne, wyprowadzanie modeli tkankowych, projektowanie nanokompozytów i biomateriałów, ocena właściwości fizyko-chemicznych biomateriałów, ocena interakcji między materiałami a strukturą żywego organizmu
 • Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów-/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim.

Zakres obowiązków

 • Obowiązkiem kandydata/-tki będzie udział w już prowadzonych badaniach naukowych w Katedrze Nanobiotechnlogii w Instytucie Biologii SGGW lub też samodzielne prowadzenie badań naukowych również aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artykułów naukowych.
 • Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie prowadzenie ćwiczeń na różnych kierunkach studiów w SGGW głównie w języku polskim, z przedmiotów realizowanych w Katedrze Nanobiotechnologii.
 • Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych i dydaktyki przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające

Oferujemy

 • Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace
 • Możliwość uczestniczenia w już realizowanych badaniach w Katedrze Nanobiotechnologii
 • Praca w bardzo dobrym zespole

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys w języku polskim
 • odpis dyplomu
 • wykaz opublikowanych prac
 • 1-2 stronicowa koncepcja badań w nowym miejscu pracy

Załączniki