Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii
Uniwersytet w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

prowadzenie badań naukowych, publikowanie artykułów naukowych oraz udział w konferencjach, prowadzenie rożnych form zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Chemii, udział w pracach organizacyjnych Wydziału Chemii

Nasze wymagania

 • tytuł magistra nauk chemicznych lub tytuł magistra nauk chemicznych z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk chemicznych do końca roku akademickiego 2023/2024 (otwarty przewód doktorski)
 • znajomość zaawansowanych technik fizykochemicznych (mikroelektroforeza, technika Langmuira, napięcie międzyfazowe) udokumentowany publikacjami naukowymi w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports
 • doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących właściwości fizykochemicznych membran zarówno naturalnych, jak i ich modeli
 • wystąpienia na konferencjach krajowych i/lub międzynarodowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • dobrą znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców – języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wprzypadku obcokrajowców wymagana jest nostryfikacja dyplomu przez NAWA lub informacja o wszczęciu procedury nostryfikacyjnej

Mile widziane

 • opinia dotychczasowego opiekuna naukowego lub przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • publikowanie artykułów naukowych oraz udział w konferencjach
 • prowadzenie rożnych form zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Chemii
 • udział w pracach organizacyjnych Wydziału Chemii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Rektora o zatrudnienie na stanowisku asystenta
 • oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra lub stopnia doktora nauk chemicznych
 • charakterystykę dorobku naukowego i dydaktycznego, w tym wykaz publikacji;
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających sie o zatrudnienie
 • opinia dotychczasowego opiekuna naukowego lub przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej;
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
 • oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 ustawy;
 • oświadczenie p wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki