Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Automatyki i Metrologii, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Elektrotechnika lub Mechatronika
 • ukończenie studiów z oceną bardzo dobry
 • znajomość systemów pomiarowych lub układów sterowania udokumentowana pracą dyplomową lub publikacjami
 • znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się oraz przygotowanie tekstów technicznych z zakresu automatyki i metrologii

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys
 • odpisy dyplomu/ów ukończenia studiów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy:
  złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
  Sekretariat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej,
  ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin, pokój E216,
  z dopiskiem „KONKURS W KATEDRZE AUTOMATYKI I METROLOGII”,