Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Pedagogiczny - Instytut Neofilologii
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4300 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Osoba na stanowisku asystenta realizuje obowiązki dydaktyczne w jednej z jednostek Instytutu Neofilologii: Katedrze Nauk o Języku i Kulturze, Katedrze Nauk o Literaturze lub Pracowni Dydaktyki; bierze również udział w pracach komisji i zespołów instytutowych, wydziałowych i uczelnianych. Prowadzi działalność dydaktyczną na poziomie międzynarodowym (uczestnictwo w programach i wymianach międzynarodowych).

Nasze wymagania

 • Posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • Posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej z wiodącym językiem angielskim
 • Mile widziana deklaracja prowadzenia zajęć z przekładu, redakcji, stylistyki języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Instytutu Neofilologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • odpis dyplomu magisterskiego
 • informację o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym kandydata
 • informację realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • oświadczenie stwierdzające, że UIK będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych

Załączniki