Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs stanowisko
asystenta dydaktycznego
w Oddziale Klinicznym Pediatrii
Katedry Pediatrii
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
RP-1118/1/4/3/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.02.2024 r. do godziny 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • 1. dyplom lekarza
 • 2. prawo wykonywania zawodu lekarza
 • 3. specjalizacja z pediatrii lub w trakcie specjalizacji
 • 4. w przypadku cudzoziemców wymagana jest dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązujący na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki