Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geoinżynierii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5650 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Asystenci (2 stanowiska) do 31.12.2025 roku będą uczestniczyć w pracach w ramach dwóch projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 1) „Utrzymanie Obserwatorium Satelitarnego w Lamkówku na potrzeby udziału w programach badań geodynamicznych” – (SPUB decyzja nr. 22/566625/SPUB/SP/2023) oraz 2) „Udział konsorcjum POLFAR oraz grupy roboczej POLFARO w europejskiej strukturze ILT na lata 2021-2025” (w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” nr umowy: 2021/WK/02). Kierownikiem obu projektów jest prof. dr hab. Andrzej Krankowski.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra/magistra inżyniera albo równorzędny, uzyskany na kierunku geodezja i kartografia, astronomia lub doktora w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport lub astronomia;
 • Co najmniej 40 pkt za publikacje w czasopismach z list ministerialnych posiadających IF za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego (dot. kandydatów, których staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego w uczelni lub instytucie badawczym wynosi co najmniej 3 lata);
 • Znajomość monitorowania jonosfery technikami radiowymi;
 • Umiejętność przetwarzania danych GNSS;
 • Umiejętność przetwarzania danych LOFAR w zakresie monitorowania jonosfery;
 • Umiejętność programowania w języku Python i środowisku Matlab;
 • Dobra znajomość języka angielskiego i biegła znajomość języka polskiego (dot. obcokrajowców) umożliwiające prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie ciągłych obserwacji GNSS w Obserwatorium Satelitarnym w Lamkówku;
 • Przetwarzanie obserwacji GNSS w ramach monitorowania jonosfery;
 • Przetwarzanie danych LOFAR ramach monitorowania scyntylacji jonosferycznych;
 • Tworzenie oprogramowania dla monitorowania scyntylacji jonosferycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie;
 • Życiorys;
 • Kwestionariusz osobowy (link - https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe );
 • Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub równorzędnych, dyplom doktora;
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.);
 • Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy;
 • Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej (link - http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe )
 • Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych w perspektywie co najmniej pięciu lat – opracowanie w formie konspektu nie powinno przekraczać 2 stron formatu A4;
 • Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a, link - https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/statut-uwm#623 );
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców;
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), (link - http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe );
 • Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej (link - http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe );
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego (link - https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe );
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link - https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe );
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) (link - http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe ).