Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Nasze wymagania

 • tytuł magistra fizjoterapii
 • prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z wyżej wymienionych przedmiotów na uczelni wyższej
 • doświadczenie kliniczne w pracy z pacjentami
 • doświadczenie w pracach zespołu badawczego oraz przy realizacji projektu w dziedzinie nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
 • udokumentowany dorobek naukowy (prace opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych)
 • ukończone kursy i szkolenia w zakresie fizjoterapii potwierdzone dyplomami lub certyfikatami przydatne w procesie dydaktycznym w Zakładzie Podstawowych Nauk Biomedycznych i Terapii Tkankowej
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w mowie i piśmie
 • koncepcja swojej pracy dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej

Mile widziane

 • uzyskanie pozytywnej opinii kierownika katedry odnośnie kwalifikacji merytorycznych oraz innych predyspozycji i umiejętności, wskazujących na przydatność kandydata do pracy dydaktycznej w danej jednostce

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć (ćwiczeń) z przedmiotów: anatomia prawidłowa, anatomia palpacyjna, biomechanika kliniczna i ergonomia, terapia manualna, wprowadzenie do programowania fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
 • przygotowanie materiałów do ćwiczeń z wyżej wymienionych przedmiotów
 • udział w projektach badawczych

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • pracę w dynamicznym i zgranym zespole oraz w przyjaznej uczelnianej atmosferze
 • różnorodność zadań i wyzwań, rozwój zawodowy
 • świadczenia socjalne
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych uczelni

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu adresowane do Rektora AWF Katowice
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk na stronie uczelni)
 • klauzula informacyjna dla kandydata w postępowaniu konkursowym RODO (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 113 ustawy – czynności prawne (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 118 ustawy – bezpośrednia podległość służbowa (druk na stronie uczelni)
 • oświadczenie art. 120 ustawy – AWF Katowice jako podstawowe miejsce pracy (druk na stronie Uczelni)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji (w tym dyplomy)
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia wraz z wykazem osiągnięć badawczo-naukowych oraz planem rozwoju naukowego i wykazem osiągnięć dydaktycznych

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Dziekanat Wydziału Fizjoterapii (z dopiskiem KONKURS), 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72 A