Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne (umowa o pracę od dnia 01.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra biotechnologii lub mikrobiologii lub chemii,
 • udokumentowany dorobek naukowy (autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; udział w konferencjach, współpraca naukowa itp.)
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej z prawem wykonywania zawodu,
 • szkolenia z zakresu mikrobiologii,
 • umiejętność obsługi aparatury wykorzystywanej w laboratoriach mikrobiologicznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,
 • doświadczenie w badaniach naukowych związanych z mikrobiologią,
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim.

Mile widziane

 • Kandydat powinien również zaangażować się w prace badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w Katedrze Dietetyki i Badań Żywności.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis dyplomu tytułu zawodowego (co najmniej)
 • wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje naukowe lub artystyczne w reprezentowanej dyscyplinie (w dyscyplinie konkursowej)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki