Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4242-4400 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają przesłanki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 742, ze zm.).

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra prawa,
 • dorobek publikacyjny co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.,
 • dorobek publikacyjny z zakresu prawa cywilnego – co najmniej 2 artykuły opublikowane w czasopismach, z liczbą punktów 70 lub więcej za każdy z nich, znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i recenzowany materiałów z Konferencji Międzynarodowych z przypisaną liczbą punktów, stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 (ze zm.), w obecnym okresie ewaluacji tj. od 2022 r.,
 • aktywny udział w co najmniej 1 konferencji międzynarodowej lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach dydaktycznych /naukowych lub szkoleniowych z zakresu prawa cywilnego o charakterze ogólnopolskim,
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej ze studentami
 • 1 rok doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z prawa cywilnego
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)
 • dyspozycyjność w godzinach 8.00 – 16.00

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego
 • zapoznawanie się na bieżąco z aktami prawnymi i komunikatami wydawanymi przez władze uczelni oraz wydziału, a także stosowanie się do nich,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych,
 • kształcenie kadry naukowej, w tym pełnienie funkcji promotora, recenzenta w postępowaniu doktorskim lub habilitacyjnym oraz członka komisji egzaminu doktorskiego lub członka/sekretarza komisji habilitacyjnej (dotyczy pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora),
 • realizowanie obowiązków osobiście w jednostce, do której pracownik jest przypisany, zgodnie z ustaleniami bezpośredniego przełożonego w tym zakresie,
 • aktywny udział w zebraniach pracowników jednostki, do której pracownik jest przypisany oraz zebraniach ogólnych pracowników wydziału,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
 • znajomość i przestrzeganie Regulaminu pracy UWM w Olsztynie i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie,
 • zastępowanie pracowników zatrudnionych w jednostce podczas ich nieobecności,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Oferujemy

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka"
 • atrakcyjne zaplecze socjalne: dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie wypoczynku dzieci, benefity pracownicze
 • atrakcje kulturalne i sportowe
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
 • preferencyjne pożyczki
 • kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie)
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy (BIP UWM)
 • Odpis dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów magisterskich z zakresu prawa
 • Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz kopie publikacji z pełną referencją bibliograficzną
 • Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne, (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 4a)
 • Kserokopie artykułów
 • Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców
 • Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 742, ze zm.)
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (nie dotyczy pracowników UWM)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM)