Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Numer sprawy: WBiNŚ.110.1.2024

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa z oceną co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
 • Doświadczenie w wykonawstwie budowlanym oraz doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2.
 • W przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Praca naukowa.
 • Praca dydaktyczna.

Oferujemy

 • Pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Geotechniki, Dróg i Geodezji na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • 2) kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 3) dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera budownictwa z oceną co najmniej dobrą na dyplomie ukończenia studiów wyższych;
 • 4) autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji, potwierdzający doświadczenie w wykonawstwie budowlanym oraz doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;
 • 5) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 6) dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • 7) inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie, (np. uprawnienia budowlane, zaświadczenia o odbyciu staży zagranicznych itp.).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29.02.2024 r. w Sekretariacie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 E, pokój 32.