Asystent stanowisko dydaktyczne

Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym. Do obowiązków aplikanta będzie należało: prowadzenie zajęć z przedmiotów: „Technika podczerwieni i termowizji”, „Wstęp do informatyki” oraz „Podstawy programowania”

Nasze wymagania

  • • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668); • wykształcenie wyższe techniczne, minimum mgr inż.; • bardzo dobra znajomość technicznego języka angielskiego; • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym; • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim; • doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego oraz aparatury i urządzeń z zakresu techniki podczerwieni; • przygotowanie merytoryczne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Technika podczerwieni i termowizji” i „Podstawy programowania”; • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem takim jak Zemax, MS Visual Studio, Microsoft Office; • Programowanie w języku Matlab, C++, Python; • Znajomość oprogramowania do składania tekstu (Latex); • Znajomość oprogramowania do analizy zdjęć satelitarnych (QGIS, SNAP); • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych;

Zakres obowiązków

  • • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668); • wykształcenie wyższe techniczne, minimum mgr inż.; • bardzo dobra znajomość technicznego języka angielskiego; • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym; • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim; • doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego oraz aparatury i urządzeń z zakresu techniki podczerwieni; • przygotowanie merytoryczne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Technika podczerwieni i termowizji” i „Podstawy programowania”; • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem takim jak Zemax, MS Visual Studio, Microsoft Office; • Programowanie w języku Matlab, C++, Python; • Znajomość oprogramowania do składania tekstu (Latex); • Znajomość oprogramowania do analizy zdjęć satelitarnych (QGIS, SNAP); • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  •  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;  kwestionariusz osobowy;  życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,  oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,  oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,  oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Załączniki