Asystent stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Klasycznej
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć dydaktycznych 360 godz/rok

Nasze wymagania

 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej
 • wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • Ukończone studia I i II stopnia w zakresie filologii klasycznej z wynikiem bardzo dobrym
 • Praca magisterska z oceną bardzo dobrą
 • Wysokie kompetencje językowe w zakresie języka łacińskiego i greckiego (wymagana jest ocena bardzo dobra z ostatnich egzaminów z języka łacińskiego i greckiego podczas studiów oraz z gramatyki opisowej języka łacińskiego oraz greckiego)
 • Kwalifikacje pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania języków klasycznych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Doświadczenie w pracy dydaktycznej (w szkole średniej, wyższej lub w prowadzeniu kursów języków obcych)
 • Kwalifikacje do nauczania języka nowożytnego potwierdzone odpowiednim certyfikatem (preferowane języki: angielski lub/i włoski)
 • Pozytywna opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć dydaktycznych
 • Działanośc organizacyjna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki