Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na stanowisko asystent w grupie pracowników dydaktycznych w zakresie językoznawstwa szwedzkiego i hiszpańskiego – zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu do 30.09.2026 r.

Nasze wymagania

 • • Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie języka szwedzkiego i hiszpańskiego;
 • • Doświadczenie w nauczaniu języka szwedzkiego oraz hiszpańskiego;
 • • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej w zakresie nauczania języków obcych;
 • • Doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego (język hiszpański i szwedzki);
 • • Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych;

Mile widziane

 • • Znajomość innych języków obcych nauczanych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej będzie dodatkowym atutem..

Zakres obowiązków

 • 1. Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • 2. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kom-petencji zawodowych.
 • 3. Terminowe opracowanie szczegółowych programów do prowadzonych przedmiotów oraz podanie ich do wiadomości studentów. Program powinien wskazywać na elementy prak-tycznego zastosowania wykładanego materiału i zawierać informacje dotyczące form oce-niania i zaliczania zajęć. 4. Realizacja rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych. 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycz-nym i metodycznym. 6. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych w szczególnych przy-padkach uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania. 7. Prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny w tygo-dniu (dotyczy również okresu sesji egzaminacyjnych). 8. Realizacja innych zadań zawodowych zgodnych z profilem Wydziału, w tym: a) praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych - na podstawie od-rębnych powołań; b) uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.; c) współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi, d) wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością nauko-wą i promocją Uczelni, Wydziału i jednostki organizacyjnej Wydziału.

Oferujemy

 • umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu do 30.09.2026 r
 • bogaty pakiet świadczen socjalnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • 1. podanie skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze stronu UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 3. zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w UW, jako podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/), 4. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf 5. życiorys uwzględniający szczegółowo dotychczasową drogę zawodową; 6. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w zakresie języka szwedzkiego i hiszpańskiego; 7. informację o doświadczeniu w nauczaniu języka szwedzkiego oraz hiszpańskiego; 8. informację o doświadczeniu dydaktycznym w uczelni wyższej w zakresie nauczania języków obcych; 9. informację o doświadczeniu zawodowym w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego (język hiszpański i szwedzki); 10. informację o przygotowaniu teoretycznym i praktycznym do nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych;

Załączniki