Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • prowadzenie zajęć w języku polskim
 • znajomość języka obcego

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art.115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. par.17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego
 • życiorys (CV)
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego lub karą wydalenia z pracy z zakazem wykonywania pracy w uczelniach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki