Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Miejsce: Elbląg
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie: tytułu magistra inżyniera (preferowane będą osoby ze studiów doktoranckich) w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.
 • 2. Wymagana wiedza z zakresu: programowania w języku C# oraz Python, a w tym aplikacji użytkowych i symulatorów również z wykorzystaniem silnika gier Unity, modelowania i programowania robotów stacjonarnych i mobilnych, a w szczególności zestawów robotycznych firmy BIOLOID oraz ramion robotycznych firmy Dobot oraz Universal Robots, technik obróbki przyrostowej w zakresie obsługi drukarek 3D o budowie kartezjańskiej pracujących w technologii FDM, a także SLA, budowy bezzałogowych statków powietrznych i ich programowania w zakresie automatyzacji misji lotniczych, fotogrametrii bliskiego zasięgu oraz skanowania 3D, technik rejestracji ruchu w zakresie motion capture i przetwarzania obrazów oraz filmów, szybkiego prototypownia, a w tym pozyskiwania modeli 3D z wykorzystaniem skanerów światła wydzielanego i wytwarzania z ich użyciem prototypów metodami przyrostowymi, projektowania do wydruku 3D w zakresie CAD i CAE.
 • 3. Dorobek naukowy z okresu ostatnich pięciu lat.
 • 4. Doświadczenie zawodowe w wprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 • 5. Doświadczenie zawodowe w zawodzie inżyniera informatyka.
 • 6. Preferowane wskazanie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu,
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej
 • 4. Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego
 • 5. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na asystenta w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu
 • 7. Oświadczenie, czy ANS w Elblągu będzie/nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia