Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Italianistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Nasze wymagania

 • tytuł co najmniej magistra filologii włoskiej
 • biegła znajomość języka włoskiego i polskiego
 • doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego na poziomie akademickim
 • posiadanie udokumentowanych wysokich umiejętności dydaktycznych (poświadczonych ankietami studenckimi, opinią przełożonego lub koordynatora glottodydaktyki)
 • doświadczenie w organizacji dydaktyki i/lub podnoszeniu jakości kształcenia (ewent. potwierdzone dyplomami / certyfikatami kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania języków obcych)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć praktycznej nauki języka włoskiego
 • wykonywanie pracy organizacyjnej w zakresie wymaganym od nauczycieli akademickich
 • zaangażowanie na rzecz podwyższania standardów nauczania na uczelni, w tym: zdobywanie wiedzy w zakresie kształcenia (nauczania i organizacji nauczania)
 • współpraca z innymi wykładowcami z wykorzystaniem zdobytych umiejętności i wiedzy
 • inicjowanie aktywności, mających na celu rozwój metod podnoszących atrakcyjność i efektywność procesu dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (formularz dostępny na stronie Wydziału Neofilologii: https://neofilologia.uw.edu.pl/konkursy-i-procedury-awansowe/formularze-2/)
 • Dyplom magistra
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy
 • Opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy
 • Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/

Załączniki