Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
asystenta badawczo-dydaktycznego

[Konkurs 8]
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 18.04.2024r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.04.2024r. – 06.05.2024r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia zatrudnienia
SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu magistra i/lub stopnia naukowego doktora w dyscyplinie pedagogika oraz dorobku w zakresie pedagogiki;
 • zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania;
 • posiadanie udokumentowanej co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;
 • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w tym języku;
 • pełna dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • W załączniku znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego postępowania konkursowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW;
 • kwestionariusz osobowy (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW lub kontakt e-mail);
 • życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV;
 • oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk wydaje sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW lub kontakt e-mail);
 • kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w Biurze Organizacyjnym SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu zawodowego magistra i /lub stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych (dyscyplina pedagogika);
 • wykaz osiągnięć naukowych, w tym wykaz publikacji naukowych wraz z liczbą punktów, a w sytuacji posiadania doświadczenia w pracy dydaktycznej również wykaz dorobku dydaktycznego;
 • oświadczenie lub kopia zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego;
 • ostatnią ocenę Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników SGGW);
 • deklaracja kandydata/kandydatki w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) w przypadku jego zatrudnienia w SGGW.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, budynek nr 4, pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa