Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach w zakresie: komunikacji społecznej i mediów, ze szczególnym uwzględnieniem badań internetowych, zagadnień strategii komunikacyjnych i reklamowych w Zakładzie Nowych Mediów w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; • wykazują predyspozycje do pracy badawczej; • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, czynny udział w życiu naukowym, zaangażowanie na rzecz środowiska naukowego, doświadczenie w pracy dydaktycznej, doświadczenie w realizacji projektów badawczych

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • 1. Wykaz publikacji i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych 2. Zaświadczenia o aktywności na rzecz środowiska naukowego (np. udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych) 3. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne 4. Zaświadczenie o udziale w naukowych projektach badawczych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  Ul. Prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, p.0.206