Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w zakresie: zarządzanie publiczne, zarządzanie międzykulturowe, przywództwo w organizacjach, przywództwo edukacyjne, filozofia, w Zakładzie Przywództwa i Zarządzania w Edukacji w Instytucie Spraw Publicznych, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; wykazują predyspozycje do pracy badawczej; posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
 • co najmniej 2-letnie, wysoko oceniane, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania, współczesnych trendów w zarządzaniu publicznym, filozofii. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2; udokumentowane kompetencje oraz doświadczenie w stosowaniu różnych metod badań i analiz jakościowych, w tym z wykorzystaniem programu komputerowego MAXQDA; dorobek naukowy z zakresu problematyki instytucji sektora publicznego, dostępności oraz wyzwań współczesnego świata udokumentowane publikacjami naukowymi, uczestnictwem w projektach badawczych i/lub możliwymi do potwierdzenia, pozostałymi aktywnościami naukowymi/badawczymi; co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzaniu mentoringu, w tym mentoringu dla studentów; udział w krajowych i/lub międzynarodowych projektach badawczych dotyczących sektora publicznego oraz wyzwań współczesnego świata.

Zakres obowiązków

 • Wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • • informacja o realizowanych zajęciach dydaktycznych (nazwa przedmiotu, rodzaj zajęć, wymiar czasu prowadzenia zajęć) i ocenie zajęć, jeśli ocena była przeprowadzana • plan działalności badawczej Kandydata/ Kandydatki na najbliższe 2 lata • plan zamierzeń Kandydata/ Kandydatki w zakresie współpracy międzynarodowej i z otoczeniem społeczno gospodarczym na najbliższe 2 lata • opinia nauczyciela akademickiego o predyspozycjach Kandydata/ Kandydatki do pracy nauczyciela akademickiego • potwierdzenie posiadanych kompetencji w stosowaniu różnych metod badań i analiz jakościowych • wykaz publikacji • potwierdzenie aktywności organizacyjnej i projektowej Kandydata/ Kandydatki

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 0.206, 30-348 Kraków