Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Konkurs numer 44.2024.ZZP.WNZKŚ.AH z dnia 05.04.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
• w dziedzinie: nauki społeczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 06.05.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony (2 lata)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra z zakresu (dyscyplina naukowa): gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, gospodarka nieruchomościami, ekonomia, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.
 • Zakres prowadzonych badań pozwalający na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu zagadnień związanych z: gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym; wykorzystaniem metod analizy i prezentacji danych przestrzennych.
 • Publikacje naukowe z zakresu: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego, rewitalizacji, architektury i urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, ekonomii, ekonomii i finansów.
 • Czynny udział w konferencjach naukowych.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, stażach projektach z zakresu geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, gospodarki nieruchomościami, ekonomii, ekonomii i finansów.
 • Umiejętność obsługi i wykorzystania oprogramowania GIS (Geograficzne Systemy Informacji);znajomość oprogramowania statystycznego (np. Statistica, IBM SPSS itp.).
 • Predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych i zajęć terenowych.
 • Inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).
 • Prowadzenie zajęć w języku polskim.

Zakres obowiązków

 • Obszar badawczy 1. Samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych. 2. Inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego.
 • Obszar dydaktyczny 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych 2. Współpraca z Kołem Naukowym kierunku Gospodarka przestrzenna. 3. Udział w procesie organizacji procesu kształcenia.
 • Obszar organizacyjny 1. Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Zagospodarowania Przestrzennego (m. in. organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki