Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Historyczny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • posiadanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • ukończone studia magisterskie na kierunku historia
 • ukończona specjalizacja w zakresie archiwistyki (I i/lub II stopnia) lub studiów podyplomowych w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz edytorstwa
 • posiadanie zainteresowań naukowych z zakresu archiwistyki i edytorstwa źródeł historycznych
 • doświadczenie w zakresie edycji źródeł nowożytnych
 • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizowaniu krajowych lub międzynarodowych projektów badawczych
 • ukończona specjalizacja nauczycielska wraz z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej i wykorzystywaniu nowoczesnych metod dydaktycznych
 • doświadczenie w organizacji konferencji i seminariów badawczych
 • doświadczenie w działalności na rzecz upowszechnienia i popularyzacji nauki

Zakres obowiązków

 • Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • opinia o predyspozycjach Kandydata/ Kandydatki do pracy nauczyciela akademickiego – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a oraz o działalności naukowej

Załączniki