Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: asystent w grupie badawczo-dydaktycznej
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne
DATA OGŁOSZENIA: 29.04.2024 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.05.2024 r.
LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl
DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl
SŁOWA KLUCZOWE: europejskie prawo gospodarcze, prawo konsumenckie, prawo nowych technologii, prawo gospodarcze publiczne
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Nasze wymagania

 • posiadać tytuł zawodowy magistra prawa lub równorzędny uznawany w Polsce;
 • specjalizować się w zakresie europejskiego prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego i nowych technologii;
 • wykazać się doświadczeniem naukowym potwierdzonym publikacjami w języku polskim i angielskim w punktowanych czasopismach naukowych lub monografiach naukowych;
 • wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu projektów naukowych;
 • posiadać potwierdzony czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • posiadać umiejętność pracy w zespole, w tym przy organizowaniu konferencji naukowych
 • posiadać ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych;
 • mieć doświadczenie w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć ze studentami;
 • znać biegle język polski w mowie i piśmie;
 • znać biegle język angielski i francuski (znajomość języka poświadczona dokumentem);
 • mieć rozpoczęte przygotowywanie rozprawy doktorskiej w zakresie europejskiego prawa gospodarczego;
 • mile widziane doświadczenie na rzecz współpracy z otoczeniem.

Zakres obowiązków

 • Przestrzegać przepisów prawa, w tym ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742); przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ; przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych; dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych, sporządzanie dokumentacji toku studiów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; przeprowadzanie zaliczeń prowadzonych zajęć; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego - w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, https://www.uni.lodz.pl/kariera,
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.),
 • kopię dyplomu,
 • informacja ODO dla kandydata do pracy dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego, https://www.uni.lodz.pl/kariera.