Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie stopnia magistra w zakresie informatyki technicznej lub ekonomicznej,
 • 2. Znajomość języka polskiego i angielskiego w piśmie i mowie w stopniu komunikatywnym,
 • 3. Wiedza z zakresu poniższych obszarów: • Technologie informacyjne, • Metody wspomagania decyzji, • Programowanie komputerów.
 • 4. Chęć rozwoju naukowego i aktywności naukowej.

Mile widziane

 • będzie doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej, projektach naukowych lub badawczo-rozwojowych a także z konferencji naukowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęc ze studentami
 • prace badawcze
 • prace organizacyjne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz do pobrania);
 • 2. wniosek o zatrudnienie;
 • 3. życiorys i kwestionariusz osobowy
 • 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego magistra z zakresu informatyki technicznej lub ekonomicznej, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym;
 • 5. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;
 • 6. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
 • 7. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania);
 • 8. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego i angielskiego (oryginały lub potwierdzone kopie certyfikatów lub świadectw).

Weź udział w rekrutacji

 • Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Instytut Zarządzania
  Sekretariat Główny Instytutu
  Agnieszka Drabik
  ul. Cukrowa 8, pok. 206
  71-004 Szczecin