Asystent stanowisko badawcze

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Endometrioza jest przewlekłą chorobą charakteryzującą się obecnością tkanki podobnej do endometrium poza jamą macicy, najczęściej w otrzewnej i na jajnikach. Ta choroba wywołuje przewlekły ból, stan zapalny, tworzy blizny i zrosty tkankowe, często prowadząc do niepłodności i zwiększonego ryzyka rozwoju nowotworu jajnika. Obecne metody leczenia, skupiają się na stosowaniu leków przeciwbólowych, hormonalnych i na operacyjnym usuwaniu ognisk choroby. Celem projektu jest opracowanie nowych modeli badawczych endometrium w postaci trójwymiarowej (3D) i unaczynionej struktury, wykorzystując technologię Organ-on-a-chip.
Kandydat powinien wykazać się udokumentowaną wiedzą o profilu naukowym z zakresu biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu takich technik jak RT-PCR, Western Blot, cytometria przepływowa, mikroskopia konfokalna, doświadczenie w hodowli i analizie komórek in vitro.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • doktorant ostatniego roku Szkoły Doktorskiej lub młody doktor posiadający stopnia naukowego doktora w jednej z następujących dyscyplin: biologia, biotechnologia lub nauki pokrewne
 • doświadczenie w hodowli i analizie komórek in vitro, mile widziane doświadczenie w zakresie komórek endometrium
 • znajomość takich technik jak RT-PCR, Western Blot, cytometria przepływowa, mikroskopia konfokalna
 • doświadczenie badawcze, udokumentowane publikacjami naukowymi
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • samodzielność, kreatywność, dobra organizacja, wysoka motywacja do pracy naukowej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego (w przypadku konieczności nostryfikację dyplomu)
 • odpis dyplomu doktorskiego (jeśli dotyczy)
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Cezamat,
  ul. Poleczki 19,
  02-822 Warszawa.