Asystent stanowisko dydaktyczne

  • Miejsce: Słupsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Nauk Ścisłych i Technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy (360 godzin), w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

  • konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku asystenta w Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Kandydatka/kandydat powinna/powinien posiadać minimum tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka. Kandydatka/kandydat powinna/powinien programować w różnych językach (preferowane C++, Python). Oczekuje się, że kandydatka/kandydat porozumiewa się biegle zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim na poziomie gwarantującym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć ze studentami z zakresu dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora UP w Słupsku). 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Życiorys. 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego. 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki