Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Politechnika Morska w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej w Szczecinie za zgodą Rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na dwa stanowiska:

ASYSTENTA
w grupie pracowników dydaktycznych w Wydziałowym Centrum Kształcenia – dyscyplina Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie kosmiczne.
Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i statucie PM.

Nasze wymagania

 • posiadania tytułu zawodowego co najmniej magistra inżyniera w zakresie mechatroniki, elektrotechniki, automatyki, elektroniki lub mechaniki i budowy maszyn,
 • posiadania umiejętności stosowania technik informatycznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • praktycznej znajomości oprogramowania Matlab/Simulink,
 • znajomości języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć,
 • prowadzenie zajęć w języku polskim,
 • motywacji do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • CV
 • kwestionariusz osobowy (informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia),
 • 2. oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich uwierzytelnione kopie (do wglądu),
 • 3. w przypadku udostępnienia danych osobowych, w których zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach,
 • 4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie przez okres najbliższych 6 miesięcy.
 • Dodatkowo kandydat zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304)

Załączniki