Asystent

Wydział Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w Instytucie Nowych Mediów i Kompozycji na Wydziale Sztuk Pięknych ASP, w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony, w wymiarze całego etatu, na podstawowe miejsce pracy.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 143 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:
 • 1. Posiadać tytuł magistra sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 • 2. Posiadać udokumentowany dorobek i działalność w zakresie sztuk pięknych bądź projektowych.
 • 3. Umiejętność programowania obrazów cyfrowych.
 • 4. Znajomość języka polskiego.
 • 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym.

Zakres obowiązków

 • Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko (list motywacyjny).
 • 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym – Załącznik nr 3.
 • 3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej/naukowej i dydaktycznej.
 • 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4.
 • 5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych oraz znajomości języków obcych.
 • 6. Dokumentacja osiągnięć i dorobku artystycznego/naukowego i dydaktycznego (porfolio).
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1.
 • 8. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy – Załącznik nr 2.

Załączniki