Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Wynagrodzenie: min. 5 .000 zł brutto
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

ZATRUDNIONA OSOBA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU REALIZOWANEGO W KATEDRZE

Nasze wymagania

  • 1. OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 85 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ W STATUCIE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ. 2. TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA INŻYNIERA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA. 3. PREDYSPOZYCJE DO PRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ. 4. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 5. POSIADANIE W DOROBKU PUBLIKACJI NAUKOWYCH Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. 6. POSIADANIE DOŚWIADCZENIA W PROWADZENIU BADAŃ LABORATORYJNYCH KONSTRUKCJI BETONOWYCH. 7. POSIADANIE DOŚWIADCZENIA W PROWADZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BETONOWYCH, TECHNOLOGII BETONÓW I ZAPRAW. 8. ZNA, NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM, INŻYNIERSKIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE, NP. AUTODESK ROBOT, SCIA ENGINEER. 9. MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ ZAAWANSOWANYCH NARZĘDZI DO SYMULACJI MES, NP. OPROGRAMOWANIE ABAQUS. 10. MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W PROJEKTOWANIU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. 11. MILE WIDZIANY UDZIAŁ W ZLECENIACH KOMERCYJNYCH REALIZOWANYCH W OŚRODKU BADAWCZYM. 12. DEKLARUJE PODJĘCIE PRACY NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE.

Zakres obowiązków

  • 1. PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA POZIOMIE AKADEMICKIM W ZAKRESIE KURSÓW REALIZOWANYCH PRZEZ KATEDRĘ, 2. PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ PRZYGOTOWYWANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH, 3. UDZIAŁ W PRZYGOTOWYWANIU WNIOSKÓW O GRANTY BADAWCZE I BADAWCZO-ROZWOJOWE, 4. KSZTAŁCENIE I WYCHOWYWANIE STUDENTÓW, 5. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI, 6. WYKONYWANIE PRAC ORGANIZACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KATEDRY, 7. PRZESTRZEGANIE ZASAD ETYKI, A ZWŁASZCZA AKADEMICKIEGO KODEKSU ETYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ.

Oferujemy

  • 1. PRACĘ NA PEŁEN ETAT, 2. STABILNE ZATRUDNIENIE W PRESTIŻOWEJ UCZELNI, 3. MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH METOD I APARATURY BADAWCZEJ W KONSTRUKCJI, 4. MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU ZAWODOWEGO.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU ADRESOWANE DO REKTORA 2. SYNTETYCZNY ŻYCIORYS 3. KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 4. ODPIS DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW 5. AUTOREFERAT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O DOROBKU W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, DOŚWIADCZENIU DYDAKTYCZNYM I DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ 6. WYKAZ PUBLIKACJI 7. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 8. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 113 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018R. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE 9. OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI, ŻE W PRZYPADKU WYGRANIA KONKURSU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA BĘDZIE PODSTAWOWYM MIEJSCEM PRACY* * W PRZYPADKU WYGRANIA KONKURSU PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA JEST ZATRUDNIONA W RAMACH STOSUNKU PRACY U INNEGO PRACODAWCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ: BADAWCZĄ, BADAWCZO- DYDAKTYCZNĄ, BADAWCZO-ROZWOJOWĄ, WDROŻENIOWĄ (Z WYŁĄCZENIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W ART. 125 UST. 3 USTAWY), A ZATRUDNIENIE TO NIE WYGASA DO DNIA ZATRUDNIENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ JAKO PODSTAWOWYM MIEJSCU PRACY, OSOBA TA, ZGODNIE Z ART. 125 UST. 1 USTAWY, Z UWZGLĘDNIENIEM ART. 125 UST. 2 USTAWY, OBOWIĄZANA JEST UZYSKAĆ ZGODĘ REKTORA NA DODATKOWE ZATRUDNIENIE W RAMACH STOSUNKU PRACY U INNEGO PRACODAWCY PO ZATRUDNIENIU JEJ W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ. W PRZYPADKU WYGRANIA KONKURSU PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, NALEŻY DOPEŁNIĆ WYMOGU Z ART. 125 UST. 7 USTAWY.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • - POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES KORESPONDENCYJNY: WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ , BUDYNEK C7, SEKRETARIAT POKÓJ 502, 50-377WROCŁAW, PL. GRUNWALDZKI 11.