Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Karnego
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: asystent w grupie badawczo-dydaktycznej
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne
DATA OGŁOSZENIA: 21.05.2024 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.06.2024 r.
LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl
DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres rkubiak@wpia.uni.lodz.pl
SŁOWA KLUCZOWE: prawo karne materialne, prawo medyczne

Nasze wymagania

 • posiadać tytuł zawodowy magistra prawa lub równorzędny uznawany w Polsce
 • specjalizować się w zakresie prawa karnego materialnego oraz prawa medycznego
 • wykazać się doświadczeniem naukowym potwierdzonym publikacjami w języku polskim i angielskim w punktowanych czasopismach naukowych lub monografiach naukowych
 • wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu projektów naukowych
 • posiadać potwierdzony czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych
 • posiadać umiejętność pracy w zespole, w tym przy organizowaniu konferencji naukowych;
 • wykazywać się udokumentowaną działalnością organizacyjną na rzecz uczelni
 • posiadać ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych
 • mieć doświadczenie w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć ze studentami
 • mieć doświadczenie w mentoringu studentów
 • znać biegle język polski w mowie i piśmie
 • znać biegle język angielski, w szczególności legal english (znajomość języka poświadczona dokumentem);
 • mieć w zaawansowanym stopniu przygotowanie rozprawy doktorskiej w zakresie materialnego prawa karnego
 • mile widziane nagrody za działalność organizacyjną i naukową lub przyznane stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, ukończenie studiów podyplomowych

Zakres obowiązków

 • Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742);
 • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ
 • przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • przeprowadzanie zaliczeń prowadzonych zajęć
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym opieka nad praktykami zawodowymi studentów
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego - w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, https://www.uni.lodz.pl/kariera,
 • • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.),
 • kopię dyplomu
 • informacja ODO dla kandydata do pracy dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego, https://www.uni.lodz.pl/kariera.