Asystent stanowisko dydaktyczne

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Ekonomii i Finansów w Katedrze Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu Opolskiego.

Nasze wymagania

 • posiadanie dyplomu uzyskania stopnia magistra w dziedzinie nauk społecznych,
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości i finansów,
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,
 • posiadanie umiejętności obsługi komputera: pakietu MS Office,
 • wysoka kultura osobista, kreatywność i dyspozycyjność,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 (dotyczy obcokrajowców) .

Mile widziane

 • posiadanie wysoko punktowanych publikacji naukowych,
 • czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • posiadanie umiejętności organizacyjnych,
 • posiadanie certyfikatów potwierdzających posiadanie dodatkowe kompetencje z zakresu finansów i rachunkowości (np. doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, itp.),
 • oświadczenie o stopniu znajomości języka polskiego lub certyfikaty (dotyczy obcokrajowców).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratorium) z przedmiotów związanych z dyscypliną ekonomia i finanse,
 • udział w pracach organizacyjnych Uczelni związanych z procesem dydaktycznym.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 • wykaz publikacji i konferencji naukowych,
 • oświadczenie kandydata o stopniu znajomości języka angielskiego,
 • dokumentacja potwierdzająca doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu finansów i rachunkowości,
 • dokumentacja potwierdzająca posiadanie dodatkowych kompetencji z zakresu finansów i rachunkowości (np. certyfikaty, zdane egzaminy, uprawnienia: doradcy podatkowego, biegłego rewidenta),
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego – osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-7 będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcami.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:
  Sekretariat Instytutu Ekonomii i Finansów, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, pokój 14, 15