Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Nasze wymagania

 • posiadających co najmniej tytuł magistra w obszarach: ekonomii, gospodarki przestrzennej lub zarządzania
 • gotowych zadeklarować dalszą pracę naukową w dziedzinie nauk społecznych w co najmniej jednej z wymienionych dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • gotowych do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy,
 • znających język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,
 • ze względu na współpracę bezpośrednią katedry z uczelniami w Turcji preferowana znajomość języka tureckiego na poziomie komunikatywnym,

Mile widziane

 • mile widziana osoba będąca w trakcie studiów doktorskich najlepiej z doświadczeniem dydaktycznym,
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w projektach naukowych i dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
 • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ

Oferujemy

 • elastyczny czas pracy, typowy dla pracy akademickiej,
 • możliwości rozwoju naukowego,
 • pracę w inspirującym, interdyscyplinarnym zespole badaczek i badaczy, zajmującym się procesami rozwoju gospodarczego i przestrzennego miast i regionów, politykami rozwoju jednostek terytorialnych, i problematyką rozwoju zrównoważonego,
 • możliwości wielu wyjazdów krajowych i zagranicznych i pracę w środowisku międzynarodowym
 • kontakty z licznymi podmiotami samorządowymi i rządowymi, oraz organizacjami pozarządowymi, umożliwiającym współpracę praktyczną i prowadzenie rzetelnych badań terenowych
 • bardzo atrakcyjne benefity pracownicze i system premii i nagród
 • dużą wolność i wsparcie w kształtowaniu dalszej ścieżki własnej kariery zawodowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy, oświadczenia i promesa dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • wykaz dotychczasowego dorobku,
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),
 • opcjonalnie - opinię z ostatniego miejsca pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo: Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, (pok. B 302, poniedziałek - piątek 8.00-15.00)
  Adres e-mail: weronika.mikolajczyk@uni.lodz.