Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania

Nasze wymagania

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego,
 • wykazuje zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania
 • posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych
 • opublikował/a minimum 3 publikacje naukowe
 • posiada dorobek publikacyjny z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości
 • posiada aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i/lub za granicą,
 • posiada co najmniej dobrąj znajomość języka polskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wykazuje aktywność w działalności organizacyjnej

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) zgodnie z programem nauczania.
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych oraz pomoc w tworzeniu programów nauczania.
 • Prowadzenie konsultacji dla studentów, udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących materiału kursowego
 • Organizowanie i nadzorowanie prac semestralnych, projektów oraz innych form aktywności studenckiej
 • Udział w realizacji projektów badawczych prowadzonych na wydziale
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie badań oraz raportów z prowadzonych prac
 • Współpraca z zespołem badawczym oraz udział w konferencjach naukowych
 • Analiza danych, opracowywanie wyników oraz publikowanie artykułów naukowych
 • Aktywne uczestnictwo w życiu akademickim uczelni, w tym udział w posiedzeniach rady wydziału oraz innych organów kolegialnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW
 • CV
 • odpis dyplomu
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata/(kę) wymagań zawartych w treści ogłoszenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW (druk oświadczenia: „RODO – obowiązek informacyjny dla kandydata”)
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)
 • oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy

Załączniki