Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Biologii Komórki i Immunologii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Nasze wymagania

 • Tytuł mgr biotechnologii lub biologii
 • Doświadczenie w pracy z mikroorganizmami
 • Doświadczenie w pracy z zastosowaniem linii komórkowych
 • Znajomość technik manipulacji DNA w mikroorganizmach

Mile widziane

 • Wcześniejszy udział w projektach finansowanych ze środków np. NCN oraz publikacje będą dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • 1. Kształcenie uczestników studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej i innych form kształcenia prowadzonych przez CMKP
 • 2. Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych
 • 3. Rozpowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności przez publikowanie wyników oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych,
 • 4. Podnoszenie swoich kwalifikacji
 • 5. Uczestniczenie w pracach organizacyjnych CMKP,
 • 6. Wykonanie ustalonego wymiaru zajęć dydaktycznych zgodnie z „Zasadami planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w CMKP”
 • 7. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego,
 • 8. Udział w pracach i programach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego CMKP

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Deklaracja przystąpienia do konkursu wraz z krótkim uzasadnieniem
 • 2. Życiorys i kwestionariusz osobowy
 • 3. Kopia dyplomu
 • 4. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • 5. Deklaracja wyboru CMKP jako podstawowego miejsca zatrudnienia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku wygrania konkursu.
 • 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany KP jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.
 • 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych obowiązującą w CMKP”.

Załączniki