Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

R E K T O R
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Nauk Prawnych
na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk prawnych
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć na studiach wyższych z zakresu prawa handlowego, prawa kontraktowego, prawa przedsiębiorców oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • opublikowanie przynajmniej dwóch artykułów w czasopismach z listy MEiN lub w recenzowanych monografiach naukowych wydanych przez wydawnictwo z listy MEiN
 • posiadanie doświadczenia w pracy organizacyjnej w uczelni wyższej
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • biegła znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego - w szczególności angielskiego lub niemieckiego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz przygotowanie do zdalnego nauczania z wykorzystaniem narzędzi IT (np. Moodle, Teams)

Zakres obowiązków

 • praca na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu magistra
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • - oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.)
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych /pok.210/
  pl. M. C. Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin
  z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko asystenta"