Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Historyczny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Nasze wymagania

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • posiadają ukończone studia magisterskie na kierunku archeologia
 • posiadają doświadczenie w badaniach nad wczesną epoką żelaza w górskich regionach Europy Środkowej
 • posiadają dorobek publikacyjny obejmujący studia nad zróżnicowaniem chronologicznym i stylistycznym ceramiki z epoki brązu i epoki żelaza orazs tudia nad strukturami osadniczymi w epoce brązu i epoce żelaza na terenach górskich
 • posiadają doświadczenie w pracy z materiałem zabytkowym i brali udział w opracowaniach źródeł ze stanowisk prehistorycznych
 • posiadają doświadczenie terenowe uzyskane na stanowiskach z obszaru polskich Karpat

Zakres obowiązków

 • Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • opinia o predyspozycjach Kandydata/ Kandydatki do pracy nauczyciela akademickiego – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a oraz o działalności naukowej

Załączniki